USULE AYKIRI ALINAN İSTİRAHAT RAPORUNA VERİLEN CEZA

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Rahatsızlığım sebebiyle 20.09.2016 tarihinde 7 gün istirahat raporu verildi. Bu raporu aldıktan sonra il dışına ailemin yanına gittim. 7 günlük raporun bittiği ve başlama yapmam gereken gün olan 27.09.2016 tarihinde il dışından 5 günlük istirahat raporu daha aldım. İkinci raporu il dışından aldığım için raporu göreve başlamam gereken günden bir gün öncesinde almam gerekiyormuş ve bu sebepten ikinci aldığım rapor usule aykırı olduğundan 27.09.2016 tarihinde telefondan aranarak göreve başlama yapmam istendi. Bu bildirimin üzerine 28.09.2016 tarihinde görevime başladım. Sonuç olarak ikinci raporun usule aykırı olmasından dolayı o rapor sayılmadı ve ilk raporun bitiş tarihi olan 27.09.2016 tarihinde göreve başlamadığım için 1 gün göreve gitmemekten maaş kesimi cezası aldım. Bu cezanın İptalini sağlayabilir miyiz ?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, tarafınıza verilen ikinci istirahat raporunun usule aykırı olmasından dolayı göreve gitmeme fiilinden şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Görev yaptığınız ilde bulunan hastane tarafından şahsınıza 20.09.2016 tarihinde 7 gün istirahat raporu verildiği, bu raporu ailenizin yanında geçirmek için il dışına çıktığınız, rapor bitişi ve göreve başlama yapmanız gereken gün olan 27.09.2016 tarihinde il dışından 5 günlük rapor daha aldığınız, il dışından alınacak raporların göreve başlama yapılması gereken günden 1 gün önce alınması gerektiğinden bahisle, 27.09.2016 tarihinde telefon ile şahsınıza ulaşılarak 5 günlük raporun usule aykırı olduğu ve göreve başlama yapmanız gerektiği bildirilmiş, bu bildirimin üzerine 28.09.2016 tarihinde göreve başladığınız, öncesinde aldığınız 7 günlük raporun bitiş tarihi olan 27.09.2016 tarihinde göreve gelmediğiniz iddiasıyla şahsınız hakkında bu disiplin cezasının tesis edildiği görülmektedir.

E- rapor düzenlemesi ile, öncesinde alınan raporun bitiş süresinden 1 gün öncesinde tekrar istirahat raporu verilmesinin mümkün olmamasından dolayı başlama yapmanız gereken günde il dışından aldığınız 5 günlük raporun usule aykırı olduğu açıktır.

Ancak DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Hastalık izni verilmesi başlıklı 7.maddesinin (5) fıkrası: Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura YAZILI olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü TAKİP EDEN GÜN göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Bu durumda; 27.09.2016 tarihinde şahsınıza verilen 5 günlük istirahat raporunun usule aykırı olduğu tarafınıza 27.09.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, ilgili yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere, bu tebliği takip eden gün olan 28.09.2016 tarihinde göreve başlamış olmanız nedeniyle olayda herhangi bir kusur ve disiplinsiz bir hareketinizin bulunmadığı açıktır.

Kaldı ki; yine ilgili yönetmelik maddesinde, raporun usule aykırı olduğu durumlarda memurun göreve başlaması gerektiğine dair yapılacak tebliğin YAZILI olması şartı aranmıştır. Nitekim konuyla ilgili yazılı bir tebliğin bulunmadığı ve raporun usule aykırı olduğu konusunda şahsi cep telefonunuz aranmak suretiyle bildirimin yapıldığı görülmektedir.

Diğer yandan Anayasamızın Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13.maddesinde: Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Hükümleri amirdir.

Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik maddesinde; verilen raporun usule aykırı olduğu durumlarda yazılı bildirim üzerine bildirimi takip eden gün göreve başlanması gerektiğinden ve bu bildirimin tarafınıza 27.09.2016 tarihinde yapılmış olmasından dolayı, 27.09.2016 tarihini takip eden gün olan 28.09.2016 tarihinde göreve başlamış olmanız sonucunda, 1 gün göreve gelmeme fiilinden şahsınız hakkında tesis edilen bu disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu açıkça görülmektedir.

Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup Anayasasının 13. maddesi, kişi hak ve hürriyetlerinin ancak Anayasada gösterilen özel sınırlama sebeplerine bağlı olarak kanunla sınırlanabileceğini öngören tartışmasız bir hükme sahiptir. Kişi hak ve hürriyetleri ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamanın çerçevesini Anayasa çizer, ayrıntısını kanun gösterir, yönetmelik bu kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla ve kanuna aykırı olmamak şartıyla çıkarılabilir.

Bu izahlar doğrultusunda; Devlet Memurlarına Verilecek Raporlara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesinde sağlanan imkandan yararlanmanız gerekirken, söz konusu yönetmeliğin göz ardı edilerek bildirimin yapıldığı günü takip eden günde göreve başlamanız sonucunda olayda bir kusurunuzun olmadığı açık olmasına rağmen 1 gün göreve gelmeme fiilinden şahsınız hakkında tesis edilen bu disiplin cezası hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen maaş kesimi cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.