SORUŞTURMA YAPILMADAN RESEN VERİLEN CEZA!

Soru:
Sayfanızın kurulduğu günden beri sıkı takipçinizim, başarılarınızın devamını dilerim. Ben Jandarma astsubayı olarak görev yapıyorum. Yol uygulamasında görevliyken resmi üniformamın üzerine normalden farklı renkte olan Jandarma yeleği giymiştim. Üniformanın üzerine farklı renkte Jandarma yeleği giydiğim için denetlemeye gelen yüzbaşı tarafından savunmam alındı ve aynı yüzbaşı tarafından re’sen kınama cezası verildi. Ceza verilen dosyayı incelemeniz için size gönderdim. Bu kınama cezasının İptalini sağlayabilir miyiz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Jandarma Astsubayı olarak görevli olduğunuz ve yol uygulaması esnasında üniformanızın üzerine standart dışı Jandarma yeleği giymenizden dolayı “ Kılık kıyafet ile ilgili mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak “ maddesinden şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Bu disiplin cezasına dair dosyanızı incelediğimizde, iddia edilen eylem ile ilgili hakkınızda bir soruşturma açılmaksızın, savunmanızı alan Yüzbaşı tarafından re’sen ceza verildiği görülmektedir.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturmaktadır.

Bu nedenle disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da, isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlendiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişiler hakkında soruşturma emri verilmesi, bağımsız ve üst görevde olan bir soruşturmacı atanması, soruşturma yapmakla görevlendirilenlerin ve cezayı verecek olan disiplin amirlerinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmaması, soruşturma yapılan kamu görevlisinin suç konusu eyleminden zarar gören veya yarar sağlayan veya soruşturmanın veya olayın mağduru durumundaki kişilerden etkilenecek konumda bulunmayan tamamen tarafsız kişi veya kişilerden olmaları, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiil ile ilgili lehte ve aleyhte başkaca delillerin araştırılması, yürütülen soruşturma sonucunda adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması ve raporun disiplin cezası vermeye yetkili amire veya kurula sunulması üzerine yetkili amir veya kurullarca yukarıda sıralanan bu bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurumların ayrı olması, yasal süre içerisinde isnat olunan disiplin cezasına konu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek bildirilerek savunmasının alınması gerekliliği Disiplin Hukukunun temel ilkelerinın olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de bir gereğidir.

Bu durumda kusurlu olduğunuz iddia edilen davranışınız nedeniyle bir soruşturmacı tayin edilerek usulüne uygun soruşturma yapılmadığı, salt hakkında tanzim edilen tutanağa dayanarak disiplin amiri tarafından doğrudan savunma alınmak suretiyle disiplin cezası ile tecziyenize karar verildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre kusurlu olduğunuz iddia edilen davranışınız nedeniyle bir soruşturmacı tayin edilerek usulüne uygun soruşturma yapılmaksızın lehte ve aleyhte deliller toplanıp tartışılmadan, salt hakkında tanzim edilen tutanağa dayanarak disiplin amiri tarafından doğrudan savunma alınmak suretiyle disiplin cezası ile tecziyenize dair işlem hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen Kınama Cezasının İdare Mahkemesince Usülden İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.