RÜTBE TERFİSİNDE BAŞKOMİSER’E HAKSIZLIK

Soru:
Komiser olarak görevliyim. Geçen sene başkomiser rütbesine yükselmem gerekirken rütbe terfim yapılmamıştı. Bunun üzerine idare mahkemesine dava açmıştım. İdare Mahkemesi EGM’yi haklı bularak davamı reddetti. Konuyu bölge idare mahkemesine taşımak istiyorum. Benden daha sicilsiz insanlar terfi ettirildi. Açıkça hakkım yenildi. Bu aşamada bana yardım eder misiniz?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, komiser rütbesinde görevliyken başkomiserlik rütbesine terfi ettirilmemeniz yolundaki işlem hukuka aykırı olup, davanın reddine dair kararın Bölge İdare Mahkemesince bozulması gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi ettirilmemenize dair dosyayı incelediğimizde; geçmişte 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası aldığınız, liyakat durumlarında idarenin takdir yetkisi bulunduğu ve bu nedenle İdare Mahkemesi tarafından “davanın reddine” karar verildiği görülmektedir.

EGM Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından şahsınızın Başkomiserlik rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin sebep unsuru olarak liyakat kavramı içinde yer alan hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bu hususlar içinde özellikle şahsınızın komiser rütbesinde aldığınız disiplin cezası gösterilmekte ise de, dava dosyasına sunulan komiserlik rütbesinden başkomiserlik rütbesine terfi ettirilen ve ettirilmeyen kişilere ilişkin bilgileri incelediğimizde, son üç yıllık sicil notu ortalamasının şahsınızdan daha düşük sicil notu ortalamasına sahip bazı personelin terfi ettirildiği, şahsınızın 6 ay kısa süreli durdurma cezası varken, anılan ceza ile aynı veya daha ağır mahiyette cezalar almış olan bazı personelin terfi ettirildiği görülmektedir.

Bu haliyle, anılan personelden sicil ve geçmiş hizmetlerinde almış olduğu ceza itibariyle aynı veya daha iyi durumda bulunan şahsınızın bir üst rütbeye terfi ettirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde sebep unsuru bakımından hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim Merkez Değerlendirme Kurulunun, bir amirin üst rütbeye terfi ettirilip ettirilmeyeceği hususundaki değerlendirmesini, ilgili amirin kıdem ve liyakatini göz önünde bulundurmak suretiyle yapacağı, liyakatin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesinde ise personelin aldığı sicil, ödül ve takdirnamesi, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmiş hizmetlerinde almış olduğu cezalar, geçirdiği ve devam eden soruşturmaların niteliğine göre belirlenecek terfi yeterliliği gibi unsurları dikkate alacağı kuşkusuzdur.

Sayılan bütün bu şartların bir arada değerlendirilmesi gerekirken, diğer özellikleri karşılıyor olmanız hususu dikkate alınmayarak, sadece geçmişte kısa süreli durdurma cezası almış olmanız gerekçe gösterilerek rütbe terfinizin yapılmaması hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Merkez Değerlendirme Kurulunun disiplin ve hiyerarşiyi bozmamak için mevcut boş kadrolara en kıdemli ve liyakatliyi tespit ederek bu sıralamaya göre terfi işlemlerini yapması gerekmektedir. Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfilerinde öncelikle kıdemin esas olduğu ancak, bulundukları rütbedeki en az bekleme sürelerini dolduranların da, liyakat esasına göre yasa ve yönetmelikte yer alan diğer hususların değerlendirilmesi sonucu bir üst rütbeye atanabilecekleri açıktır.

Şahsınızın bir üst rütbeye terfi ettirilmesi yönünden kıdemi yerinde olmakla birlikte, terfi durumu değerlendirilirken, emniyet hizmetinin özelliği ve gereklerine uygun olarak, kıdemin yanı sıra, geçmiş hizmetleri sırasında almış olduğunuz disiplin cezasından bağımsız olarak tüm geçmiş sicil durumunun liyakat değerlendirilmesinde dikkate alınacağı açık olduğundan, bu konuda idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Nitekim idareye tanınan takdir yetkisi sınırsız olmayıp, bu yetkinin kamu yararı ve kişi yararı gözetilerek, eşitlik ilkesi çerçevesinde gerekçeli olarak kullanılması gerektiği yerleşik içtihatlar ile hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak; rütbe terfi konusunda aranan şartların tamamında terfi işlemini hak etmenize rağmen, sadece kıdem durdurma cezası almış olduğunuz gerekçesiyle terfi ettirilmemenize ilişkin işlem hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğunuz davada verilen RED kararının Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulması gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.