POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİNDEN İLİŞİK KESİLMESİ

Soru:

Abilerim üniversite mezunu olarak sivilden Paem’i kazandım tüm eğitimleri tamamladım, hakkımda herhangi bir adli soruşturma veya okuldan ilişiğimin kesilmesini gerektirecek hiçbir sıkıntım yoktu. Komiser yardımcısı olarak mezun olacakken hiçbir gerekçe gösterilmeden okuldan ilişiğim kesildi. Yardımcı olabilir misiniz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz Paem’den ilişiğinizin kesilmesi işlemi hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 41/ Ç maddesi gereği okuldan ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.

PAEM’den çıkma ve çıkarılma başlıklı 41.maddede; PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların, yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile PAEM’den ilişikleri kesilir. Hükmü amirdir.

 

İlgili kursa katılmadan önce, hakkınızda detaylı bir şekilde güvenlik soruşturması yapılmış, okulda eğitim görmenize engel teşkil edecek bir durumunun olmaması sebebiyle de okula kaydınız yapılmıştır.

 

İlişiğinizin kesilmesi için, her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı bir delilin bulunmadığı görülmektedir.

 

Öncelikle idarelerin yapmış olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuat (Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge , Genelge) doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

 

Bu Güvenlik Araştırmasının 12.04.2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılıyor olması durumunda, yapılması gereken araştırmanın şekli ve sınırları ilgili yönetmeliğin maddelerine göre;

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Araştırılacak Hususlar başlıklı Madde 11 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İlişik kesilmesinde işleminde sayılan hangi maddelere uymadığınız da belirtilmemiştir.

Konu ile ilgili ayrıca Danıştay 12. Dairesinin 22.10.2015tarih ve 2015/5513 sayılı kararında da Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacağından dem vurulmuştur.

 

Hakkınızda tesis edilen ilişik kesme işleminin, İdarenin Takdir Yetkisi kapsamında değerlendirilmesinde olanak yoktur.

 

İdare, işlem ve eylemlerini yaparken “kişi yararı” ve “kamu yararı”nı göz önünde bulundurarak, yasal sınırlar içerisinde takdir hakkını bu amaçları gerçekleştirmek amacı ile kullanmalıdır. Ancak, söz konusu yetkinin kullanılma biçim ve esasları ile sınırı ne olmalıdır ki, atamaya yetkili makam hukuka uygun hareket etmiş olsun.

 

Bilindiği üzere, idareye tanınan takdir hakkı (yetkisi) hiçbir zaman mutlak ve sınırsız değildir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge kurulması zorunluluğu, bu hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır. Takdir hakkının, idarece takip edilen amaca uygun olarak kullanıldığı, keyfilikten, kişisel ve duygusal, sübjektif değerlendirmelerden kaçınıldığı ve uzak olduğu, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalındığı sürece, yargı denetimi dışında tutulması gerektiğinde kuşku yoktur. Ne var ki, idarenin takdir hakkını yerinde kullanmadığının iddia edilmesi halinde, bu sınırların aşılıp aşılmadığının idari yargı organınca denetlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda Paem’den ilişiğinizin kesilmesi yolundaki işlemin İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.