ÖZEL HAYATINDA KIZ ARKADAŞI İLE YAŞAMAK DİSİPLİN CEZASI

Soru:

Polis memuru olarak görev yapıyorum. Eski kız arkadaşımla bir süre kendi evimde beraber yaşadık. Daha sonra birlikteliğimiz bitti. Ayrıldıktan sonra onunla uygunsuz şekilde yaşadığım iddiasıyla bu bayan  benim hakkımda şikayetçi olmuş. Bunun sonucu hizmet dışında resmî sıfatın güven duygusunu sarsmaktan 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası aldım. Verilen cezanın iptal edilmesini istiyorum, bu mümkün mü?

 

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, eski kız arkadaşınızla kendi ikametinizde uygunsuz olarak beraber yaşadığınız gerekçesiyle, Polis Memuruna yakışmayan hareketlerde bulunduğunuz iddiasıyla şahsınız hakkında “Hizmet dışında resmi sıfatın saygınlığını sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak ” suçundan tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Eski kız arkadaşınızla kendi evinizde bir dönem beraber yaşamanızdan dolayı disiplin cezasına maruz kalmanız, Özel Hayatın Gizliliğinin ihlal edilmesine sebebiyet vermiştir.

 

Her demokratik hukuk devletinde fertlere, maddi ve manevi varlıklarını istedikleri gibi geliştirilip şekillendirebilecekleri hür bir hayat alanı tanınır. 

 

Başta Anayasanın 20, 21 ve 22. maddeleri olmak üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 12. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde, bireylerin devletin müdahalelerinden korunmuş özgür bir alana sahip bulundukları açıkça ifade edilmiştir. 

 

Anayasamıza göre, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (m. 20); kimsenin konutuna dokunulamaz.

 

Danıştay Onikinci Dairesinin 23.03.2016 tarih ve E.2012/8980, K.2016/1586 sayılı bozma kararında;‘’Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir…” 

 

Uyuşmazlıkta, davacının özel hayat alanı içerisinde, telefonla müstehcen mesajlar göndermesi ve internet üzerinden görüşme programı aracılığı ile uygunsuz görüntüler göstermesi nedeniyle cezalandırılması karşısında, söz konusu fiilin Anayasa’nın 20/1. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca “özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı” kapsamında bulunup bulunmadığı konusunun irdelenmesi gerekmektedir.

 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 8. maddesinin ihlali olarak karara bağlanmış, Özpınar-Türkiye Kararında (Başvuru No:20999/04-Karar Tarihi: 19.10.2010) ise; bir yargıcın özel hayatında arkadaşlık ettiği kişiler ve giyim tarzı, aşırı makyaj yapması gibi iddialar ön plana çıkarılarak meslekten çıkarılması anılan hakkın ihlali olarak değerlendirilmiş, anılan yargıçla ilgili iddiaların bu kişinin mesleğini icrasına etkisinin somut olarak ortaya konulamadığı hususları vurgulanmıştır.

 

Davacının bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca “özel hayata saygı hakkının” ihlali sonucunu doğuracağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına’’ şeklinde hüküm kurulmuştur.

 

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi 03.04.2014 tarihli ve Başvuru No:2013/1614 sayılı kararında; kamu görevlisi olan başvurucunun cinsel içerikli görüntülerinin internette yayınlanmasına ilişkin olay nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(g) maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin uyuşmazlıkta, başvuruya konu disiplin işlemi ile yargısal sürece konu edilen davranışların esasen mesleki faaliyet ile ilgisi olmayan, mahremiyet alanına dahil özel yaşam eylemleri olduğu anlaşıldığından, başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

 

Özel hayatınızda eski kız arkadaşınızla kendi ikametinizde beraber yaşamanız konusunda İdare Hukuku kapsamında herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Bu durumda şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. 

 

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.