MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK

Soru:

Sayın memurlarhukuk.net, meskun mahalde ateş etmek suçundan şahsıma, 2 hafta önce meslekten ihraç tebliğ edildi. Geçen sene arkadaşımla tartışma sonucu bi anlık öfkeyle havaya ateş ettim. Kimse zarar görmedi. İfademde pişman olduğumu belirtmeme ve daha önce hiç cezam olmamasına rağmen doğrudan ihraç verildi. Yardımcı olur musunuz?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz öncelikle size verilen Meslekten Çıkarma Cezası için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Verilen bu ihraç kararı hukuka aykırı olup İdare Mahkemesi tarafından iptaline karar verilmesi gerekecektir.

Verilen cezanın hukuka aykırı yönlerinin birkaç tanesini açıklayalım.

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü madde 23:

‘’ Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak.’’

Hükmü gereği alt ceza uygulanmadan, size doğrudan MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir.

Daha önce hiçbir cezanızın olmamasına, gelişen olayda kimsenin zarar görmemesine ve aynı maddeden soruşturma geçiren bir çok polis memuruna alt ceza olarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası verilmelerine rağmen size alt ceza verilmeden İhraç verilmesi hakkaniyet ilkesine ve hukuka aykırı olup iptali gerekir.

Polislerin bundan sonraki disiplin işlemleri için 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel Kolluk Disiplin Hükümleri şeklinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’de alt ceza verilmesi konusunda aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

Takdir hakkının kullanımı:

MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.
(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.
(3) Takdir hakkı kullanılırken;
a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
c) Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,
ç) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
d) Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
e) Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,
f) Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,
gözönüne alınır.

Sizin hakkınızda dava konusu işlem tesis edilirken alt ceza verilmeyerek Meslekten Çıkarma Ceza verilmesi hukuka aykırı bir işlemdir.

Şöyle ki; yukarıdaki maddeler göz önüne alındığında size alt ceza verilmesi gerekecekti.

Takdir hakkı kullanırken işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, hizmete olumusz etkisi, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, personelin daha önceki disiplin durumu, disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık göz önüne alınır, hükmü amirdir.

•İşleniş biçimi = Sizin kimseye zarar verme düşünceniz yoktur, bir anlık öfkeyle havaya ateş etmişsiniz.

•İşlendiği zaman ve yer= Kimsenin zarar görme ihtimalinin olmadığı bir yerdir.

•Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı= Hizmete hiçbir etkisi olmamıştır.

•Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı= Hiçbir kimse zarar görmemiştir.

•Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı= Hiçbir kastınız olmadan, o anki öfkeyle yapılan bir hareketiniz sonucu oluşan durumdur.•Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu= Daha önce hiçbir cezanız yoktur.

•Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık= Samimi ikrarını ifade ve savunma evresinde göstermiş, bu olaydan dolayı pişmanlık yaşadığınızı belirtmişsiniz.

Yukarıdaki sayılan maddelerde alt ceza verilmesi için tüm şartlar oluşmasına rağmen alt ceza verilmeyerek size Meslekten Çıkarma Cezası verilmesi, hakkaniyet ilkesine aykırıdır ve ilgili işlemin iptali gerekir.

İhraç işlemin sakatlığını ortaya koyan diğer husus ise;

Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan, Kanun Hükmünde Kararname’de “Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak’’  fiilinin cezası;  bu K.H.K’de  tüzükte olduğu gibi İhraç değil, yaptırımı 24 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR.

Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunun hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun hükmünün uygulanacağı ve bu şekilde belirlenen cezanın infaz edileceği ortaya konulmuştur. Yeni düzenleme ışığında, sizin aleyhinize uygulama yapılamamakla birlikte, sizin lehinize olan hüküm mutlaka tatbik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren ceza normları farklı ise ilgilinin lehine olan kanun uygulanacak ve infaz olunacaktır. Bu hususta tartışma olmamalıdır.
1982 Anayasası’nın bu hükümlerle ilgili 38. maddesinin gerekçesinde ve Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin gerekçesinde, fail hakkında lehe olan kanunun uygulanacağı kuralı açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, Ceza Hukukunda suçun işlendiği tarih itibariyle yürürlükte olan ile sonradan yürürlüğe giren kanunlar arasında fark bulunması halinde, failin aleyhine uygulama reddedilmiş, geçmişe yönelik olarak aleyhe uygulama yasağı getirilmiş ve en önemlisi tatbik tarihi göz önüne alınmak suretiyle en lehe olan kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiş ve bu bakımdan devam eden dava ile kesinleşmiş hükümler arasında fark gözetilmemiş ve açık bir şekilde Ceza Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasının son kısmında, “… failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” ifadesine yer verilerek, cezanın infazı aşamasında bile “lehe olan kanun tatbiki” prensibinden vazgeçilemeyeceğine işaret edilmiştir.

Açıkladığımız bu hususlar sebebiyle Meslekten Çıkarma İşleminin İptaline karar verilmesi gerekecektir.

NOT: (Disiplin cezası alan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz halinde, avukatlarımız aracılığıyla sizlere hukuki destek verilecektir. )

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.