KOM BRANŞINDAN KORUMA BÜROYA ATAMA KONUSU

Soru:
Kom branşında görevli polis memuru iken koruma şubeye atamam yapıldı. Gerekli tüm eğitimleri alarak bu branşa aktarılmıştım ve uzun yıllar bu branşta çalıştım. Tecrübeli personel olmama rağmen bir kalemde koruma şubeye atamam yapıldı. İdare Mahkemesine dava açsam branşıma geri dönebilir miyim?

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Kom branşından Koruma Şube Müdürlüğüne atanmanıza ilişkin işlem hukuka aykırı olup, atama işleminin İdare Mahkemesince İptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Kom branşından Koruma Şubeye atanmanıza ilişkin dosyanızı incelediğimizde; atama olurunun Vali adına İl Emniyet Müdürü tarafından yapıldığı görülmektedir.

Polis memuru olarak görev yapan şahsınızın il içinde naklen başka bir yere atanması hususunda tasarrufta bulunma yetkisinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/Ç maddesi uyarınca valilere tanındığı, anılan yetkinin imza veya yetki devri ile başka bir makama veya merciye devredilmesi hususunda açıkça bir kanuni düzenlemenin de bulunmadığı göz önüne alındığında, Vali adına İl Emniyet Müdürü tarafından tesis edilen işlemde yetki yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Hakkaniyete uymayan ayırımcılığı önleyerek yasa önünde eşitlik ilkesini gözetmek idarenin asli görevidir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir. (Anayasa Md:2)

Diğer yandan İdarenin, işlemlerinde kamu yararının sağlanması amacını gütmesi, nesnel adil ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi, bu nedenle yasalarla kendisine tanınan takdir yetkisini adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ilkelerini göz önünde tutarak kullanması gerekmektedir.

Sonuç olarak; atama olurunun Vali tarafından yapılması gerekirken, Vali adına İl Emniyet Müdürü imzasıyla tesis edilen atama işlemi hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda Kom branşından Koruma Şubeye atanmanıza dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.