KAYMAKAM TARAFINDAN RE’SEN CEZA VERİLMESİ

Soru:

Sayın Memurlar Hukuk sayfası, kaymakam ile aramızda geçen bir tartışma sonucunda aynı kaymakam şahsım hakkında rapor tuttu. Akabinde amiri eleştirmek maddesinden savunmam alındı ve kıdem durdurma cezası verilecek iken alt ceza olarak kaymakam tarafından resen maaş kesimi cezası verildi. Şahsıma verilen bu resen ceza işlemi hukuka uygun mudur, iptal ettirebilir miyiz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz öncelikle verilen disiplin cezası için geçmiş olsun. Hakkınızda tesis edilen Re’sen verilen Maaş Kesimi Cezası işlemi hukuka aykırıdır, İdare Mahkemesi kanalıyla iptal edilecektir. İptal sebeplerini izah edelim.

Tesis edilen işlemde, disiplin cezasının iptal edilmesini sağlayacak olan ilk husus; Amirlerinizi eleştirdiğinize dair, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller olmamasıdır.

Sadece kaymakam tarafından tutulan bir rapor baz alınarak, aynı kaymakam tarafından re’sen disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut,her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Bilindiği üzere Disiplin Hukukunun en temel ve tartışmasız ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan sabit ve kuşkuya yer verilmeyecek biçimde ispatlanmış olmasıdır. Bu ilke tek taraflı irade beyanı ile kamu gücü yetkilerine istinaden kişilerin hukuksal durumunda değişiklik yapabilme kudretine sahip olan idare karşısında birey ve topluluklara hukuksal güvence sağlaması gerektiğini ifade eden hukuk devleti ilkesinin (Disiplin Hukukunda uygulama alanı bulunan) ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki disiplin mevzuatında disiplin soruşturmasının süreci ile ilgili usül kurallarına yer verilerek disiplin suçu işlendiği yolunda öne sürülen hususların ortaya konması ve ispatlanması gereğine işaret edilmiştir.

Disiplin yaptırımı uygulanan şahsınıza isnat edilen fiilin; gerektiğinde başvurulabilecek tanık, keşif, bilirkişi, kamera kaydı ve diğer kanıtlarla ispatlanması ve maddi gerçekliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Buna göre disiplin yaptırımı uygulanan şahsınız tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde ‘’ şüpheden sanık yararlanır ’’ ilkesi gereğince isnat edilen eylemden dolayı disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir.

Tesis edilen bu disiplin cezasının iptalini sağlayacak olan ikinci husus ise; kaymakamın, Kıdem Durdurma Cezası için yargılama yaparak alt ceza olarak re’sen maaş kesimi cezası verme yetkisi olmamasıdır.

Hakkınızda, disiplin cezasına konu eylem nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma sonucu eyleme uyan fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği, ancak, geçmiş yıl sicillerinizin olumlu olması nedeniyle aylıktan kesme cezası verilmişse de, incelemeye konu fiilin kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir fiil olması nedeniyle, dosyanın disiplin kurulunun önüne gitmesine engel olamayacağı, 657 sayılı Yasa’nın ilgili hükmü gereği, eyleme uyan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, disiplin kurulu kararı alındıktan sonra vali tarafından onay verilmesi gerekirken, şahsınızın geçmiş hizmetlerinin olumlu olması nedeniyle bir alt ceza verilmesi yoluyla, kaymakam tarafından re’sen aylıktan kesme cezası verildiği görülmektedir.

Bu durumda, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını doğrudan vermeye yetkili olmayan kaymakam tarafından, bir alt ceza olarak aylıktan kesme cezası verilmesi işleminde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, avukatlarımız tarafından İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.