Jandarma Astsubay olarak görev yapmaktayken disiplin puanı 20 olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası verildi.  Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Mesleğe geri dönebilir miyim ?

Sizden Gelenler: 
Jandarma Astsubay olarak görev yapmaktayken disiplin puanı 20 olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarma cezası verildi.  Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Mesleğe geri dönebilir miyim ?

CEVABIMIZ:
Değerli takipçimiz; hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezası hukuka aykırı olup, ilgili işlemin İdare Mahkemesince iptali ile mesleğe iadenize karar verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Puana dayalı Meslekten Çıkarma Cezasına ilişkin dosyanızı incelediğimizde; 1 yıl içerisinde 3 adet uzun süreli durdurma ve 1 adet kınama cezası aldığınız, bu işlemlere karşın İdare Mahkemesine herhangi bir dava açmadığınız, son verilen cezanın kesinleşme tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıl içinde verilen ceza puanlarının toplam 20 puana ulaşması sebebiyle hakkınızda Meslekten Çıkarma Cezasına yönelik soruşturma başlatıldığı, bu soruşturma için sözlü savunma yapmak istediğinizi belirttiğiniz ve tarafınıza sözlü savunma yapabilmeniz için tarih verildiği, buna karşın söz konusu tarihte rahatsızlığınızdan ötürü hakkınızda istirahat raporu düzenlendiğini, bu raporu kurumunuza göndererek; istirahatinizin bitimine müteakip sözlü savunmaya çağrılmanızı talep etmenize yönelik dilekçe gönderdiğiniz, ancak idare tarafından bu mazeretiniz kabul edilmeksizin sözlü savunmanız alınmadan hakkınızda Meslekten Çıkarma Cezası tesis edildiği görülmektedir. 

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkındaki Kanun’un Disiplin ceza puanına bağlı olarak meslekten çıkarma cezası verilmesi başlıklı 12.maddesinde:

(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:
a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

Aynı kanunun Savunma hakkı başlıklı 31. Maddesinde:  (1) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından SAVUNMA ALINMADAN  disiplin cezası verilemez.

(4) Hakkında meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda SÖZLÜ veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. Hükümleri amirdir. 

Her ne kadar almış olduğunuz disiplin cezalarına karşın İdare Mahkemesine iptal davası açmamış ve bu haliyle verilen cezaların yargısal denetimi yapılmadığından; başka bir deyişle bu cezaların kesinleştiği açık ise de, söz konusu işlemde savunma hakkınızın ihlal edildiği görülmektedir. 

Belirtilen dönemde doktor raporu ile ortaya konulan rahatsızlığınız için tarafınıza verilen istirahat raporuna göre; sözlü savunmaya katılamamanıza dair durumun kabul edilebilir bir mazeret olduğu, bu mücbir durumun alalade bir mazeret olmadığı, zaten kanun hükmünde geçen savunma hakkı ibaresinin “istirahatli olan kişileri” kapsamamasının uygun olmayacağı konusunun bir bütün olarak değerlendirilmesinde, savunma hakkınızın kullandırılmadığı ve bu gerekçe ile kanuna uygun hareket edilmediği açıktır. 

Oysa ki; Size isnat edilen eylemi düzenleyen kanun maddesinin ve cezai 
karşılığının yazılı olarak açıkça bildirilmek suretiyle savunmanızın alınmadığı, 
böylece savunma hakkının kısıtlandığı görülmektedir.  Gerek yargı kararlarında gerekse 
doktrinde “bilinmeyene karşı iddia ve savunmada bulunmasının güçlüğü ve hatta imkansızlığı, ilgili kişiye idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını önceden açıkça bildirerek savunmasını almasının idari işlemlere güveni ve hukuka uygunluk yönünden isabet oranını artıracağı kuşkusuzdur."  Disiplin cezasına ilişkin sürecin her aşaması sıkı bir şekil şartına bağlı olup, ilgiliye, idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını ve alacağı cezayı önceden açıkça bildirerek savunmasını alınması gerektiği şüphesizdir. 

Ayrıca Anayasanın 129’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında; "Memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez." Hükmüne yer verilerek savunma alınmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği anayasal olarak güvence altına alınmıştır.

Diğer yandan soruşturmacı tarafından, soruşturma devam ederken size gönderilen yazı; soruşturma konusu olaylarla ilgili olarak ifadenize başvurulması amacıyla hazırlanmış bir yazı niteliğinde olup, bu yazıda hakkınızdaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, üzerine atılı fillerin hukuki nitelendirmesi ve önerilen disiplin cezası belirtilmemiştir. Belirtilen niteliğiyle, söz konusu yazının bir savunma isteme yazısı ve yazıya verilen cevabın bir savunma olarak da kabulü hukuken mümkün değildir.

Zira disiplin cezasının tesis edildiği madde hükmünde “disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası” deyimi kullanılmış olup, bu kelimeyi; savunması alınmadan hakkında meslekten çıkarma cezası verilen kişileri de kapsayacak şekilde yorumlayarak genişletmenin, suç ve cezanın yorumla genişletilemeyeceği genel kuralına aykırı olacağı açıktır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda;  hakkınızda tesis edilen Meslekten Çıkarma Cezasının İdare Mahkemesince iptali ile mesleğe iade edilmenize dair karar verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.