İZİNLİ GÜNÜNDE BEYLİK SİLAHINI YANINDA TAŞIMAMA

Soru:

Ben polis memuruyum. İzinli olduğum günde bir şahısla aramızda tartışma geçti. Daha sonra bu şahıs; kendisine silah çektiğim şeklinde benden şikayetçi olmuş. Polis olduğumu öncesinde bilen bu şahıs, ona silah çektiğim iddiasıyla şahsıma iftirada bulundu. Bunun sonucu açılan soruşturmada, kesinlikle silah çekmediğimi, tartışmanın olduğu günde silahımın zaten evde olduğu şeklinde ifade verdim. Bu ifadem üzerine beylik silahımı yanımda taşımadığımdan dolayı Hizmet dışında güven duygusunu sarsmak maddesinden 6 ay kıdem durdurma cezası verildi. Görevli olmadığım bir zamanda silahı yanımda taşımak gibi bir zorunluluğum var mı, bu cezayı iptal ettirebilir miyiz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, görevli olmadığınız bir günde beylik silahınızın yanınızda olmamasından dolayı verilen disiplin cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun Ek 4. Maddesinde: Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın görevli ve yetkilidir.’’ hükmü bulunmaktadır.

İlgili Kanun gereğince, istirahat gününüzde meydana gelen bir asayiş olayına müdahale etme yetkinizin bulunduğu açık ise de; bu durum, polis memurunun istirahat gününde beylik silahını taşıma zorunluluğu olduğu şeklinde nitelendirilemez.

Diğer yandan Türk Ceza Kanunun 1’nci Maddesi; “Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezadan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz.”hükmüne, Anayasanın 38’nci maddesi ise; “Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” hükmüne bağlanmıştır.

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır.Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırabilmek gibi ağır sonuçlara uzanan disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasanın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır.

Nitekim 682 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’de; ‘’Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak’’ maddesiyle, görevli olan polis memurunun beylik silahını yanında taşımasının gerektiği belirtilmiş ise de; polis memurunun izinli gününde beylik silahını yanında taşıması gerektiği şeklinde bir yaptırım maddesi bulunmamaktadır.

Verilen disiplin cezasında, Hizmet dışında ve Hizmet içinde “Resmi Sıfatın Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem ve Davranışlarda bulunmak” fiilinin suç olduğunu belirlenmiş, fakat hangi eylem ve davranışların saygınlığı ve güven duygusunu sarsacağı açıklanmamıştır. Bu nedenle de idare, Anayasa ve yasa hükümlerini göz ardı ederek personelini tecziye etmektedir.
“Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilini gerçekleştirdiğiniz gerekçesiyle disiplin cezasına maruz kaldığınız görülmektedir.

Ancak disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve idarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde bu durumun hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Beylik silahınızın yanınızda olmamasına dair eylemin, suç işleme iradesiyle işlediğiniz bir eylem olarak kabul edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak değerlendirildiğinde, bu eylemin ‘’ Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak. ‘’ fiili kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.‘’

” Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak. ‘’ fiili sebebiyle Kınama Cezasıyla tecziye edilmeniz gerekecek iken 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası ile cezalandırılmanız, kamu görevlileri için yasaklanan eylemler ile bu eylemler için öngörülen disiplin cezalarının birebir örtüşmesi gerektiğine yönelik “orantılılık” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; şahsınız hakkında tesis edilen 6 Ay Kısa Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırıdır ve ilgili cezanın İdare Mahkemesi tarafından iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.