İSTEK DIŞI TAYİNİM ÇIKTI YARDIMCI OLUR MUSUNUZ

Soru:

Sayın memurlarhukuk.net. Ben A ilinde görev yapıyorum. Hakkımda hiçbir soruşturma, ceza veya başka bir olumsuz durum olmamasına rağmen başka bir ilçeye geçen ay valilik oluruyla tayinimi çıkardılar. Eski görev yerime dönmek istiyorum ne yapmam lazım?

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, önceki görev yerinize biran önce dönmeniz için, İdare Mahkemesine, Yürütmeyi Durdurma talepli İptal davası açmanız gerekmektedir.

Anayasa’nın 128 inci maddesinin ikinci fıkrası “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” şeklindedir.

İdare tarafından yapılan atanmalarda, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, bu yetkinin objektif nedenlerle, kamu yararına uygun kullanılması gerektiği”  istikrar kazanmıştır.

Danıştay 5. Dairesi’nin 07.04.1999 tarihli 1998/2342 Esas  1999/853 Karar kararında  ve benzeri daha bir çok kararında ifade edildiği gibi, anılan madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı amacı ve hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu ve takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği açıkça izah edilmiştir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. Maddesinde ‘Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.’ denilmektedir. Dava konusu olacak, sizin işleminizde ise bu kurala aykırı olarak,  atamanız Aralık ayında gerçekleştirilmiş olup, atama işleminin gerekçesine dair bir bilgi de verilmemiştir.

Hakkınızda soruşturma veya eski görev yerinizde hizmet vermenizi engelleyecek bir durum  olmadığından, atamanın mutat dönem dışında yapılmasını gerektirecek herhangi bir kanuni zorunluluk da bulunmamaktadır.

İşlem bu haliyle de sakattır ve iptali gerekmektedir. Aynı Yasanın 3. maddesinde de; bu Kanunun temel ilkeleri “sınıflandırma”, “kariyer”, “liyakat” ilkeleri olarak sayılmış; kariyer ilkesi, Devlet Memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi de, Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesinde her bir devlet memuru için özlük dosyası tutulacağı belirtilmiş ve özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin konulacağı, memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde veya ATANMALARI’nda hizmet gerekleri yanında özlük dosyalarının göz önünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır. Tesis edilen işlemde özlük dosyanızdaki bilgilerin de hiç dikkate alınmadığı görülüyor.

Dolayısıyla idarenin tesis ettiği dava konusu olacak işlemde; kamu yararını ve hizmet gereklerini gözetilmediği açıkça ortadadır. Bu hukuksal durum, dava konusu olacak işlemin SEBEP ve MAKSAT unsurları yönünden hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymaktadır.

Not: Haksız ve hukuka aykırı olarak, aynı ildeki başka bir ilçeye ataması yapılan arkadaşımız için, avukatımız tarafından iptal davası açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.