GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞUNUN ÖDENMEMESİ

Soru:
Polis memuru olarak görev yapıyorum. Talebim doğrultusunda A ilçesinden İl Merkezine 6 ay süreyle geçici görevli olarak atandım. Geçici görevle çalıştığım bu 6 aylık süre için geçici görev yolluğu ödenmedi. Dilekçe ile ödeme talep ettim, fakat “geçici görevli atamayı kendim istediğim” gerekçesiyle talebime olumsuz cevap verildi. Dava açacağım, bilgilendirme yapabilir misiniz 

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, 6 ay süre ile A ilçesinden İl Merkezine geçici görevli olarak atanmanız sebebiyle bu süreye ait geçici görev yolluğunun ödenmesi talebinizin reddine dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili ödemenin yapılması için İdare Mahkemesince İptal kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Geçici görevli olarak çalıştığınız 6 aylık süreye ait yolluk ödemesi talebinizin reddedilmesine dair dosyanızı incelediğimizde; A ilçesinde görev yaparken kendi talebiniz doğrultusunda yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirmeyi kabul ederek İl Merkezine atama istediğiniz, bunun üzerine İl Merkezinde 6 ay geçici görevle çalıştığınız, bu süreye ait tarafınıza yolluk ücreti ödenmediği, dilekçe ile kurumunuzdan 6 aylık süreye ilişkin görev yolluğu talep ettiğiniz, ancak yolluksuz ve yevmiyesiz olarak geçici görevli çalışmayı kabul ettiğinizden bahisle ödeme talebinizin reddedildiği görülmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 14.maddesinin 1.bendinde; birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka yerlere gönderilenlere yol masrafı ve yevmiyeden oluşan muvakkat vazife harcırahı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun ”Tarifler” başlıklı 3.maddesinin (g) bendinde, “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;” (h) bendinde, “Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında, yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri” ifade eder şeklinde tanımlanmış ve memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliğinin ödenme oranlarını düzenleyen 39.maddede ise, geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verileceği, 42.maddesinde de, ödemeye esas harcırah süresinin bir yıl içerisinde 180 günü geçemeyeceği ve bu 180 günün ilk 90 günü için tam, kalan 90 gün için ise 2/3 oranında ödemede bulunulacağı ayrıca belirtilmiştir.

Anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; idarece geçici bir süre ile yurt içinde memuriyet mahalli dışında görevlendirilen kamu görevlilerine yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerektiği, ancak bu görevlendirme nedeniyle ödenecek geçici görev gündeliğinin bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla olamayacağı, bu görevlendirmelerde ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında gündelik ödenmesi gerekmektedir.

Bunun dışında memurun kendi talebi üzerine yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesi halinde yolluk ödenmemesi yönünde yasada bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; 6 ay süreyle A İlçesinden İl Merkezine yapılan geçici görevledirilme nedeniyle Harcırah Kanunu’nun yukarıda belirttiğimiz hükümlerine göre şahsınıza geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmekte olup, bu yöndeki talebinizin reddine ilişkin işlem hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında olmak suretiyle ödeme talebinizin reddine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.