ENGELLİ RAPORU OLAN JANDARMA ASTSUBAYININ İSTEK DIŞI ATAMASININ DURDURULMASI

Soru:
Çalışmalarınızı takip etmekteyim. Jandarma Astsubayı olarak görev yapmaktayım. Bulunduğum şehirde görev süremin bitmesine daha 3 yıl olmasına rağmen herhangi bir hazırlık veya tercih yaptırılmadan bu seneki atamalarda başka bir şehre atamam yapılmış. Üstelik engelli raporumun bulunmasına ve bu rapor gereği kendi talebim olmadan atama yapılmaması konusunda kanunda belirtilmesine rağmen atamam yapılmıştır. Desteklerinizi bekliyorum. 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, 2019 yılı Jandarma Genel Atama Döneminde farklı bir şehre atanmanıza dair işlem hukuka aykırı olup, ilgili atama hakkında İdare Mahkemesince Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim. 

Atamanızın yapılmasına dair dosyanızı incelediğimizde; görev süresi 6 yıl olan mevcut görev yerinize 3 yıl önce atandığınız, bu ilin görev süresinin dolmasına 3 yıl var iken tasarrufta bulunulmadığı, hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporu ile ortaya konulmuş olan %48 engel oranının bulunmasına ve engelli memurun; kanuna göre “kendi isteği dışında nakil durumunun yasaklanmasına rağmen” atamanızın yapıldığı görülmektedir.

İdarelerin; uygulamalarında bir takım şartları gözeterek, kanunun verdiği yetki sınırlarını aşmadan işlem tesis etmeleri gerekmektedir. 
Atamalar öncesinde şahsınıza herhangi bir hazırlık bildirilmeden veya tercih formu doldurulmadan; “öngörülebilirlik ve idareye olan güven ilkeleri” kapsamında başka bir şehre atamanızın yapılmasına dair işlemin kabulüne olanak bulunmamaktadır. 

Her ne kadar özel kanunların hükümlerinin saklı olacağı 657 sayılı DMK’da açıkça belirtilmiş ise de; özel kanunlarda karşılığı olmayan durumlarda genel kanun olarak 657 sayılı DMK’nın hükümlerinin uygulanacağı hususu tartışmasızdır. 

Şahsınız engelli memur statüsünde olup, %48 engel oranınız vardır. Engelli Jandarma personelinin atamaları konusunda Jandarma Atama Yönergesinde bir hüküm bulunmamasından dolayı, konunun 657 sayılı DMK hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Çeşitli Hükümler Başlığı Altında Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Ek Madde 3 (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.) olarak; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. 
Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” Hükmü amirdir.
Yukarıdaki maddenin son paragrafı uyarınca tayin talep etmeme hakkınız bulunmaktadır ve şahsınız bir atama talebinde bulunmamıştır.

Mevzuatın size vermiş olduğu imkan kapsamında isteğiniz olmadan atama işlemi tesis edilemez. Bu yasa maddeleri doğrultusunda; idarece başka bir şehre atanmanıza zorlanılamayacağı açıktır.

Diğer yandan yürürlükteki mevzuat ile kamu görevlilerinin görev yerlerini değiştirme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, objektif sınırlar içerisinde kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunludur. Bu hususun sağlanması için de idarenin takdir yetkisi dahilinde aldığı işlemlerin, hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir. Anılan bu yetki mutlak ve sınırsız değildir. 

Başka bir bölgeye atamanızın yapılmaması durumunda idarece yapılacak savunmada; atandığınız B ilinde askeri faaliyetlerde kamu zararının doğacağı iddiası veya hizmette yaşanacak aksamanın veya atandığınız B ilinde hizmetinize ne derece ihtiyaç duyulacağı hususundaki gerekçenin açıklanmamış olması sonucunda; atamalar konusunda adil bir denge sağlamakla yükümlü olan idarece, hiçbir gerekçe sunulmadan atamanızın yapılması açıkça hukuka aykırıdır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; başka bir şehre atanmanıza dair işlem hakkında İdare Mahkemesi tarafından Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmesi gerekecektir. 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, rütbe terfi alamayan, polis ve askeri okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.