ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ İLE MEMURİYETTEN İLİŞİĞİN KESİLMESİ

Soru:
Polis memuru olarak görevliyken askerliğe elverişli olmadığım hususunun tespit edilmesi ile memuriyetten ilişiğim kesildi. Bundan 3 sene önce Bicuspit Aort tanısıyla hakkımda askerliğe elverişli değildir raporu düzenlendi. Daha sonra Pomem’i kazandım ve okula girişte askerlikten muaf olduğuma dair evrakları okula sundum. Okula giriş döneminde hastanece “Pomem ögrencisi olur” şeklinde rapor düzenlendi ve okuldaki eğitimi bitirerek 3 sene önce mezun oldum. 3 senedir görev yapmaktayken askerlikten muaf olduğum tespit edildi ve tekrardan hastaneye sevk edildim. Hastane tarafından B dilimi rapor verildi ve ardından memuriyetten ilişiğim kesildi. Yardımlarınızı bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, ilişik kesilmesi işleminin İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Memuriyeten İlişiğinizin kesilmesine dair dosyanızı incelediğimizde; Bicuspit Aort tanısıyla 2015 yılında hakkınızda “askerliğe elverişli değildir” raporu düzenlendiği, 2016 yılında Pomem sınavlarını kazanarak Pomem’e kayıt yaptırdığınız, burada askerlikten muaf olduğunuza dair evrakları okula bildirerek, askerlikten muaf ile ilgili tarafınıza sorulan formdaki kutucuğu işaretlediğiniz, okulun sevk ettiği hastanece hakkınızda “öğrenci olur” raporu düzenlendiği ve okuldaki eğitimi bitirerek 2016 yılında polis memuru olarak atamanızın yapıldığı, mezun olduktan yaklaşık 3 yıl sonra sağlık durumundan dolayı askerlikten muaf olduğunuzun tespiti üzerine hakkınızda soruşturma başlatıldığı ve hilenizin bulunmadığının tespiti üzerine soruşturmanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, bunun üzerine memuriyet döneminde hastaneye sevk edildiğiniz, burada B dilimi raporu verilmesinin ardından A dilimine uymadığınız gerekçesiyle; “memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması üzerine memuriyetten ilişiğin kesileceğini ‘’ öngören 657 sayılı DMK’nın 98(b) maddesi gereğince memuriyetten ilişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Her ne kadar hakkınızda düzenlenen 2015 tarihli ‘’askerliğe elverişli değildir’’ tanılı raporda “Biküspit Aort’’ teşhisi konulup askerlikten muaf işlemi tesis edilmiş ise de; okulu kazandıktan sonra okulun bulunduğu ildeki Devlet Hastanesi tarafından ‘’olur’’ raporu düzenlenmiş, bu rapor gereğince de eğitime devam edip başarı ile okulu bitirdikten sonra polis memuru olarak atamanız yapılmıştır.

Okula girişte sorulan ‘’askerlik ile ilgili formda’’ askerlikten muaf olduğunuzu gösterir kutucuğu işaretleyerek durumu gizlemediğiniz ve okula girişte ‘’askerliğe elverişli olmadığınıza dair raporu’’ okula teslim ettiğiniz açıktır.

İdarece, başvuru esnasında sunduğunuz belgelerin incelenmesi üzerine askerlikten muaf olduğunuz hususu kolaylıkla tespit edilebilecekken, yeterli inceleme yapılmaksızın göreve başlatılmanız karşısında, işe almadan 3 yıl sonra, memuriyete alınma şartlarını taşımadığınızın tespitine dayanılarak kurulan işlem; idari istikrar ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Mevcut durumunuz olan ‘’biküspit aort’’ halinin B dilimine girdiği ve öğrenci adaylarının A diliminde olmasının zorunlu olduğundan dolayı memuriyetten ilişiğiniz kesilmiş ise de; yaklaşık 3 yıl polislik mesleğini yürütmüş olmanızdan dolayı hakkınızda ‘’A’’ dilimi şartı aranması mümkün değildir. Şahsınız artık öğrenci olmayıp, polis memuru olarak 3 yıl görev yapmış olmanızdan dolayı B dilimine girdiğiniz gerekçesiyle ‘’memuriyete alınma şartını yitirdiğinizden’’ söz edilemeyeceği şüphesizdir.

Okula girişte askerlikten muaf olduğunuzu gizlememiş, bilakis size sunulan formda askerlik ile ilgili kutucuğu işaretlemek suretiyle bu durumu bildirmiş olmanızdan dolayı, olayda bir hileniz veya hatanız bulunmamaktadır. Nitekim askerliğe elverişli olmadığınız durumunun idarece tespit edilmesi ile beraber, hakkınızda soruşturma başlatılmış, bir hilenizin bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu soruşturmanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Gerek okula girişte askerlikten muaf olduğunuza dair askerlik işlemlerine ilişkin evrakları okula bildirmiş olmanız, gerek okula girişte askerlikle ile ilgili sorulan formda ‘’askerliğe elverişli olmadığınıza dair’’ kutucuğu işaretlemiş olmanız, gerek ise de hakkınızda başlatılan soruşturmanın ‘’İşlemden kaldırılmış olması’’ sonucunda hile veya sahtecilik yaptığınıza dair değerlendirme açıkça hakkaniyetten uzaktır.

Okulu kazandığınız dönemde bu durumunuzu okula bildirmiş olmanız, girişte alınan raporda hakkınızda ‘’olur’’ raporu verilmiş olması, 3 yıl polislik yapmış olmanız, evrakları girişte teslim ettiğiniz için idarenin bu durumu tespit etmeyerek, 3 yıl polislik yapmanızdan sonra ilişiğinizin kesilmiş olmasının kabulüne olanak bulunmamaktadır.

İdarenin bu durumu çok kısa bir sürede tespit edip okul dönemi sırasında yeniden hastaneye sevk edilerek hakkınızda bir işlem tesis edilmesi gerekecek iken, idarece zamanında inceleme yapılmamış, bu süreçte yaklaşık 3 yıl polis memuru olarak görev yapmış olduğunuz hususu birlikte değerlendirildiğinde, 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesinde belirtilen “Devlet memurluğuna alınma şartları”nı kaybetmesi durumu söz konusu olmayıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan, memurluğa alınmak için aranan şartları taşıdığınız açık olmakla birlikte, durumunu gizlemeyerek kamu görevine girdiğiniz ve idarece göreve alma esnasında, başvuruda sunulan belgelerin yeterince tetkik edilmediği görülmektedir.

Kaldı ki Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin 13.maddesine göre bu durum ilişik kesilmesinin önüne geçmektedir.

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda giriş raporu aldırma başlıklı
12.Madde: (3) ….. öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Bu sürenin 12 ayı geçmesi durumunda, memuriyete giriş için yeni tarihli giriş raporu aldırılır.

Devlet memurluğuna ilk giriş ve naklen atamalarda aranacak sağlık şartları ve aldırılan giriş raporlarının değerlendirilmesi başlıklı 13.madde’de: Karar olarak “Devlet Memuru Olur” veya “Devlet Memuru Olamaz” yazılmış olmalıdır.

(4) Okullardan mezun olarak devlet memurluğuna ilk girişlerde ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Hükümleri amirdir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ndeki bu maddelerden de anlaşılacağı üzere hakkınızda ‘’memur olur-olmaz’’ raporu aldırılması gerekmekteyken, ‘’öğrenci olur-olmaz’’ şeklinde rapor aldırılması mevzuata aykırıdır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddesinde ifade edilen; kesin kaydı yapılan ve Pomem’de eğitimlerini bitirerek mezun olan şahsınızın okula giriş şartlarını taşıdığı tespit edilerek, kayıt yapılmasında herhangi bir hile veya hatanızın bulunmadığı ve tüm derslerden başarılı olarak okulu tamamladığınız hususları birlikte değerlendirildiğinde; EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerin Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazandıkları açık olup, öğrenci adaylarında aranan EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarını taşımadığınızdan bahisle doğrudan memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda; memuriyetten ilişiğinizin kesilmesine dair işlemin İdare Mahkemesi tarafından İptali ile mesleğe iade olmanıza karar verilmesi gerekecektir.

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile ilişiği kesilen adayların, bizleri aramaları durumunda ilişik kesilmesi işleminin İptali için ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.