AMİRİN EMRİYLE GÖREVLENDİRİLEN MEMURA CEZA!

Soru:

Polis memuru olarak çalışıyorum. Sayfanız sayesinde her konuda bilinçleniyoruz. Bizlere değer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Benim sorunum ise aldığım disiplin cezası. Geçen sene çalıştığım yerin amiri, şark iline gidecek personeller için il dışında bir yemek tertibi yaptı. Yemeğe katılacak personellerin yerine yemeğe gitmeyecek ve o gün istirahatli olan personellerin görevlendirilmesine dair tebliğ tebellüğ belgesi düzenlenmişti. Ben de yemeğe gitmeyeceğim ve o gün istirahatli olduğum için yemeğe gidecek personelin yerine görevlendirilmeme dair, ismimin karşısında açılan imza sütununu imzaladım. Daha sonra il emniyet müdür yardımcı, görev yaptığımız ilçeyi denetlemeye gelir ve il dışında tertibi yapılan yemek tertibi için üst birimlerden izin alınmadığı için amire, yemeğe giden personele ve görevlendirme listesinde ismi olan polisler hakkında soruşturma açıldı. Akabinde yemeğe giden amir ve polislere izinsiz il dışına çıkmaktan maaş kesimi cezası , tebliğ tebellüğ belgesinde ismimin yanına açılan sütunu imzaladığım için bana Hizmet içinde resmi güveni sarsmaktan 16 Ay kıdem durdurma cezası verildi. Bu hukuksuz cezanın iptal edilmesini istiyorum.

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, il dışında tertibi yapılan yemek organizasyonu için, yemeğe katılmayacak olan personelin yemeğe katılacak personelin yerine görevlendirilmesine dair Tebellüğ belgesinde imzanızın bulunması sebebiyle ” Hizmet İçinde Resmî Sıfatın Gerektirdiği Güven Duygusunu Sarsmak ” suçundan şahsınız hakkında tesis edilen 16 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup ilgili disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Hakkınızda tesis edilen disiplin cezasının dayanağı olarak; Şark iline gidecek personeller için Emniyet Amiri tarafından İl dışında yapılmak üzere veda yemeği tertip edildiği, veda yemeği münasebetiyle bu ile giden polis memurlarının yerine o gün istirahatli olan polis memurlarının görevli olarak beklemelerine yönelik Emniyet Amiri tarafından imzalanan Emniyet Tedbiri Hk.’’ Konulu emir yazısına istinaden ilgili görev listesinde isminizin bulunması sebebiyle tebliğ tebellüğ belgesinde size açılan sütunu imzalamış olmanız neticesinde hakkınızda bu disiplin cezası tesis edilmiştir.

Söz konusu olayda herhangi bir kusurunuz bulunmamaktadır.

Polislerin hiyerarşik bir düzen içerisinde olması gerekmektedir. Polislik mesleği hiyerarşik disiplin gerektiren ve kamu düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahip bir kamu hizmetidir.

Hem memurların hem de amirlerin görev ve sorumlulukları 657 sayılı Kanunda ayrı birer madde şeklinde yer almıştır. İlgili maddeler şu şekildedir:

AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 10 – Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 11 – Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Hükümleri amirdir.

657 sayılı Kanun memurun, amir tarafından verilen görevi yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtmiştir. Bunun bir istisnası vardır.

Eğer verilen sözlü bir emir Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliğe aykırı ise bu emir yerine getirilmez, amire durum bildirilir. Amir emri bu kez yazılı olarak verebilir. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Emniyet Amiri tarafından verilen talimat üzerine, yemek saatinde görevli olan polis memurlarının yemeğe gitmesi sonucunda, polis memurlarının yemekten dönene kadar sizin görevlendirilmenize dair tebliğ tebellüğ belgesinde, yine size açılan imza sütununu imzalamış olmanız sebebiyle hakkınızda disiplin cezası tesis edilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Amirinizden aldığınız talimat doğrultusunda görevinizi yerine getirmiş, olması gerekeni yaparak size açılan imza sütununu imzalamışsınız.

Bu yemek tertibi için üst birimlerce izin alınıp alınmadığını Emniyet Amirine karşı sorgulama yetkiniz de bulunmamaktadır. Kaldı ki verilen talimata aykırı olarak görevlendirilmenize ilişkin sizin için açılan bu imza sütununu imzalamamış olsaydınız bu sefer de hakkınızda ‘’ Amirin Emrini Yapmama ‘’ fiilinden disiplin cezası verilecekti. Kaldı ki; disiplin cezasının karar metninde kusurunuzun ne olduğu ve hangi gerekçe ile size bu cezanın verildiği belirtilmemiştir. Ceza yaptırımına bağlanan her eylemin tanımının yapılması ve suçların kesin bir şekilde ortaya konulması, anılan ilkenin; yasanın ne tür eylemleri yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtmesi gerekmektedir.

Söz konusu olayda bir kusurunuzun bulunduğu ispatlanmış değildir.

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın somut,her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmasını gerekmektedir.

Şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının sakatlığını ortaya koyan diğer husus; Hizmet İçinde Resmi Sıfatının Gerektirdiği Güven Duygusunu Sarsacak eylemlerin açıkça belirtilmemesidir.
Türk Ceza Kanunun 1’nci Maddesi; “Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezadan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz.” hükmüne,
Anayasanın 38’nci maddesi ise; “Kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”hükmüne bağlanmıştır.

Verilen disiplin cezasında, Hizmet dışında ve Hizmet içinde “Resmi Sıfatın Gerektirdiği Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Eylem ve Davranışlarda bulunmak” fiilinin suç olduğunu belirlemiş, fakat hangi eylem ve davranışların saygınlığı ve güven duygusunu sarsacağı açıklanmamıştır. Bu nedenle de idare, Anayasa ve yasa hükümlerini göz ardı ederek personelini tecziye etmektedir.

“Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilini gerçekleştirdiğiniz gerekçesiyle disiplin cezasına maruz kaldığınız görülüyor. Ancak disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve İdarenin bu fiilin içeriğini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde bu durumun hukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği de şüphesizdir.

Anayasa’nın 2. Maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir. ” hükümleri mevcuttur.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.