AMİRİ ŞİKAYETTEN DOLAYI VERİLEN 24 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASI

Soru:
Polis memuru olarak görev yapmaktayım. Emniyet müdürünün menfaat temin ederek görevini kötüye kullanması polis olarak beni rahatsız ettiğinden dolayı müdürü şikayet ettim. Ancak müdürün bulduğu yalancı şahitlerle şikayetimin gerçek olmadığı iddiasıyla İftira suçundan Meslekten Çıkarma ile yargılanıp alt ceza olarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası almıştım. Bu cezanın iptali için kendi avukatımla açtığım davada red kararı verildi. İtiraz konusunda sizlerin yardımlarını bekliyorum.

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, müdür hakkındaki şikayetinizin gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle iftira kapsamında hakkınızda tesis edilen 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası hukuka aykırı olup, İdare Mahkemesince verilen “davanın reddine” yolundaki kararın Bölge İdare Mahkemesince bozulması gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Disiplin cezasına konu olan dosyanızı incelediğimizde; müdür hakkında birtakım suçlar tespit ettiğiniz, buna istinaden usulüne uygun olarak müdür aleyhinde 2016 yılında şikayette bulunduğunuz, ifadelerine başvurulan tanık beyanları doğrultusunda şikayetinizin gerçeği yansıtmadığı ve müdüre iftira attığınız iddiasıyla Meslekten Çıkarma Cezası ile yargılandığınız, ancak hakkınızda alt ceza olarak 24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası tesis edildiği, bu disiplin cezasının İptali için İdare Mahkemesine açmış olduğunuz davada ise “davanın reddine” dair karar verildiği görülmektedir.

Öncelikle söz konusu disiplin cezası usül yönünden sakat bir hale gelmiştir. Şöyle ki; müdüre karşı iftira olarak değerlendirilen şikayetinizin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde “iftira” suçunun Meslekten Çıkarma Cezası gerektirdiği kuralına bağlanmış ise de, işlemin tesis edildiği tarihten sonra yürürlüğe giren 682 sayılı KHK’de “iftira” suçunun cezai bir yaptırımı bulunmamaktadır.

Kural olarak idari bir işlemin yargısal denetimi, tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaktadır. ‘’İftira’’ suçundan dolayı disiplin cezasının tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre yargısal denetimin yapılması gerekmekte ise de; Ceza Hukuku kökenli bir ilke olan, suç ve cezada lehe olan normun uygulanması kuralı İdare Hukuku yönünden de geçerlidir.

Dolayısıyla lehe olan bu durum sonucunda dava konusu olan 24 ay uzun süreli durdurma cezası hukuka aykırıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında, “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunun hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun hükmünün uygulanacağı ve bu şekilde belirlenen cezanın infaz edileceği ortaya konulmuştur. Yeni düzenleme ışığında, şahsınız aleyhine uygulama yapılamamakla birlikte, lehe olan hükmün mutlaka tatbik edilmesi gerekmektedir.

“İftira” suçunun 682 sayılı KHK’de bir yaptırımının bulunmaması sebebiyle, bu fiilden dolayı verilen cezanın İptali için açılan davada, “davanın reddine” dair bir kararın kabülüne olanak bulunmamaktadır.

Diğer yandan müdür hakkındaki isnadın soyut nitelikte olduğu gerekçesiyle “iftira” kapsamında şahsınıza disiplin cezası verilmiş ise de; şikayetinizin maddi bir olaya ve makul şüpheye dayandığı, suçsuz olduğunu bildiği kişiye suç yükleme kastınızın bulunduğu yolunda yeterli ve kesin delil olmayıp, bu eyleminizin Anayasal şikayet hakkının kullanılması niteliğinde olduğu, bu itibarla iftira suçunun unsurlarının somut olayda bulunmadığı ve yasalarla tanınan şikayet hakkınızı kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermenizde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek veya iftira maksadının bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, şikayet hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmanıza ilişkin disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine dair kararda ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, hakkınızda tesis edilen cezanın İptali için açılan davada verilen “davanın reddi” yolundaki kararın Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozulması ile beraber cezanın İptali gerekecektir.

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan, polis okullarından ilişiği kesilen veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm personeller, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Bu makale; tarafımızca genel kolluk disiplin kanunu yürürlüğe girmeden önce kaleme alınmıştır

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.