AMİRLERE İLETİLMESİ GEREKEN BİLGİLERİ ZAMANINDA İLETMEMEK.

Soru:

Sayın Memurla Hukuk, evrak arşiv şube müdürlüğünde polis memuru olarak çalışmaktayım. İlimizde görevli bir polis memuru beylik silahının çalınması sonucu polis merkezine müracaatta bulunur. Polis merkezi de gerekli işlemlerin yapılması için silahı çalınan polis memuruna evrakı elden verir. Evrakı alan polis memuru evrakı bize getirir ben de sayı numarası vererek evrakın personel şubeye sevkini yapıp polis memuruna elden teslim ettim. Akabinde bu arkadaş hakkında soruşturma açılması için yazıyı müdüriyet makamına arz etmediğimden dolayı hakkımda Amirlere iletilmesi gereken bilgileri iletmemek fiilinden 15 gün maaş kesimi cezası verildi. Ben görevimi yaptım, evraka sayı numarası verip personel şubeye sevkini yazdım. Polis memuruna soruşturma açılması için yazıyı müdüriyet makamına personel şubenin ulaştırması gerekiyordu. Verilen bu cezayı iptal ettirebilir miyiz?

 

Cevabımız:

Değerli takipçimiz, ” Amir veya üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve belgeleri zamanında iletmemek ” suçundan şahsınız hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup disiplin cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

 

Polis memurunun ikametinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Müdüriyet Makamına yazılmış olan evrakın Müdüriyet Makamına arz edilmemesine ilişkin hakkınızda tesis edilen disiplin cezası ile ilgili; çalıştığınız Belge Yönetim Şube Müdürlüğü’ne savcılıktan, mahkemelerden, postadan, kargolardan ve özel kurumlardan ayrıca bireyler tarafından onlarca evrak ve dilekçe getirilerek havalesi istenmektedir. Günlük gelen bu evrakların arza çıkartılması konusunda ayrıca memur görevlendirmesinin yapılmadığı da görülmektedir. Günlük gelen evraklar ile ilgili; ” 9.3.2006 tarihli İl Emniyet Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 10.maddesinin ( İ ) fıkrasında; müracaat sahiplerinin dilekçe ve benzeri evrakını teslim alarak havale ve kaydını yapmak, talep halinde tarih ve sayısı ile havale edildiği birime belirtilen belge veya dilekçeyi kendilerine vermek ” hükümleri amir olduğundan tasnifi yapılan veya elden takibi yapılan evrakların sevk ve havalesi yapıldıktan sonra ilgili yönetmelik uyarınca evrakın polis memuruna elden teslim edilmesinde herhangi bir kusurunuz bulunmamaktadır.

Bu gibi durumlarda müdüriyet makamına ulaştırmak için evrakı ilgili şubelerin arza sunduğu görülmektedir.

 

Polis memuru ile ilgili evrakın, polis merkezi amirliği tarafından bizzat polis memuruna teslim edilerek şubenize gönderildiği için evrakın havalesini ve kaydını yapıp ilgili şubeye götürmesi için polis memuruna elden teslim etmeniz konusunda herhangi bir kusurunuz bulunmamaktadır.

 

Şube olarak evrakın havalesini ve kaydını yaparak gereği için personel şubeye ulaşmasını sağlamışsınız. Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak evrak ile ilgili şahsınıza tarafından gereken neyse o işlem yapılmıştır. Bu konuda evrakı arza çıkartmak sizin değil Personel Şubenin göreviydi. Disiplin cezasında ‘’ İletilmesi gereken bilgileri zamanında iletmemek ‘’ fiilinden işlem görmüş olsanız da, belirttiğimiz gibi olayda kusurlu olan kişi şahsınız değildir. Personel Şube Müdürlüğü çalışanının, polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için evrakı müdüriyet makamına arz etmesi gerekmekteydi.

 

Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir.

 

Disiplin cezasının iptalini sağlayacak olan diğer husus ise eylem ile ceza arasında adil bir denge olmayışıdır. Söz konusu olayda hiçbir kusurunuzun olmamasına rağmen hakkınızda disiplin cezası tesis edilmiştir. Dolayısıyla eylem ile verilen ceza arasında adil bir denge yoktur. Sabit olduğu belirlenen fiil ile uygulanan ceza arasında adil bir dengenin kurulması başka bir anlatımla fiil ve cezanın uyumlu olması gerekmektedir. Kanun koyucu, hukuk devletinde kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hizmeti sunan kamu görevlileri için disiplin düzenlemeleri içeren kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları benimseyebilir. Ancak disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesi de hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Eylem ile yaptırım arasında bulunması gereken adil denge, “ölçülülük ilkesi” olarak da adlandırılmakta ve bu ilkenin alt ilkelerini de elverişlilik, zorunluluk ve orantılılık ilkeleri oluşturmaktadır.

 

“Elverişlilik ilkesi”, öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, “zorunluluk ilkesi” öngörülen yaptırımın ulaşılmak istenen amaç bakımından zorunlu olmasını ve “orantılılık ilkesi” ise öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken orantıyı ifade etmektedir.

 

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda şahsınız hakkında tesis edilen 15 Günlük Maaş Kesimi Cezasının İdare Mahkemesince iptali gerekecektir.

 

Not: Disiplin Cezası alan, eş durumu ataması yapılmayan veya her türlü konularda idare ile sorun yaşayan tüm arkadaşlar, bizlerle irtibata geçmeniz durumunda, ilgili cezaların iptali ve diğer sorunların çözümü için, İptal davaları açılacaktır. Bizi aramanız yeterlidir.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.