ADLİ OLARAK TAKİPSİZLİK VERİLMESİNE RAĞMEN POMEM’DEN İLİŞİĞİN KESİLMESİ

Soru:
Pomem’de eğitim görürken hakkımda devam eden adli soruşturma gerekçesiyle okuldan ilişiğim kesildi. Ancak konuyla ilgili savcılık takipsizlik kararı vermiş. Takipsizliğe rağmen okuldan ilişiğim kesildi. Yardımlarınızı bekliyorum. 

 

Cevabımız:
Değerli takipçimiz, Güvenlik Soruşturması gereği Pomem’den ilişiğinizin kesilmesine dair işlem hukuka aykırı olup, okula tekrar dönüş kapmasında İdare Mahkemesince Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi gerekecektir. Bu görüşümüzü izah edelim.

Pomem’den İlişiğinizin kesilmesi yolundaki dosyanızı incelediğimizde; okulu kazanmadan önceki dönemde hakkınızdaki şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Bilişim Sistemlerindeki Verileri Erişilmez Kılma” suçundan dolayı soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili ilişik kesilmeden önce Takipsizlik kararı verildiği, buna rağmen okuldan İlişiğinizin kesildiği görülmektedir.

Her ne kadar İlişiğinizin kesildiğini gösterir evrakta ‘ilgili suçtan dolayı’’ Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturmanın bulunduğu belirtilmiş ise de; konuyla ilgili ilişiğiniz kesilmeden önce ‘’Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’’ verilmiş olup, söz konusu adli soruşturma kapanmıştır. Nitekim hakkınızda isnat edilen suç basit bir internet oyunu olan ‘’knight online’’ isimli platformda müştekinin şifresinin kırılarak hesabına erişildiği iddiasıdır. Daha sonra müştekinin Savcılığa vermiş olduğu ifadede;’’ şifreyi size kendisinin verdiği, daha sonra şifreyi size verdiğini unuttuğu ve hakkınızdaki şikayetinden vazgeçtiği ‘’ belirtilmiştir.

İlişiğinizin kesilmesine dayanak olan şartlarda; “devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak” hükümleri amirdir.

Ancak maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere üzerinize atılı olan suç, maddede sayılan ismen sayılı olan suçlardan değildir. Başka bir deyişle kişi hakkında ‘’Bilişim Sistemlerindeki Verileri Erişilmez Kılma ’’ suçundan dolayı soruşturmanın devam ediyor olması, mevzuata göre öğrenciliğe zaten engel değildir. Nitekim söz konusu durum hakkında bir kusurunuzun bulunmadığından dolayı hakkınızda Takipsizlik kararı verilmiştir.

Hakkınızda herhangi bir hüküm verilmemiş veya dava açılmamış olmasına rağmen, aranan şartlar kısmındaki maddede geçmeyen bir suçtan dolayı soruşturma bulunması gerekçesiyle okuldan ilişiğinizin kesilmesinin kabulüne olanak bulunmamaktadır.

İlişiğinizin kesildiği madde metninde ‘’soruşturma bulunmamak‘’ ibareleri bulunduğundan ve bu soruşturmanın Takipsizlik kararı ile neticelenmiş olması sonucunda; dolayısıyla eylem ile yapılan ilişik kesme işleminde adil bir denge yoktur.

Size karşı iftira atılmış olabilmesi ve sadece bir beyan üzerine hakkınızda soruşturma açılmış olma ihtimali mevcut olduğundan, devam eden soruşturmanın Takipsizlik kararı ile sonuçlanmasına rağmen, öncesinde ‘’soruşturma’’ olduğundan bahisle ilişiğinizin kesilmesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Anayasamızın 70. maddesine göre “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” hükmü amirdir. Yine Anayasanın 128. maddesine göre genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtildiğinden, memuriyete girişte de görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.

İlgili kanun maddesinde de belirtildiği üzere, memuriyete alım şartlarının kaybedilmesi için maddede geçen ismen sayılı suçlardan hüküm giyilmesi veya bu suçlardan dolayı bir soruşturmanın bulunuyor olması gerekmektedir. Bu suçlar yukarıdaki maddede açıkça belirtilmiş olup, ilişik kesilmesi için soruşturmanın devam ettiği suçlar arasında sayılan maddelerde söz konusu ‘’Bilişim Sistemlerindeki Verileri Erişilmez Kılma ’’ suçu, bu maddede sayılmamıştır.

Benzer bir konuda Danıştay 8.Dairesi E.2001/4076, K.2002/4592 Sayılı kararında: Polis Okuldan ilişiğinin kesilmesine neden olan adli soruşturmadan, öğrencilik statüsünün sona erdirilemeyeceği, hakkında ismen sayılan suçlar kapsamında verilmiş bir mahkeme kararı olmadığı halde, soruşturmaya konu fiil sebebiyle davacının hapis cezası ile cezalandırılacağı varsayılarak öğrenci olma koşullarını kaybettiğinin de kabul edilemeyeceğinden, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık olmadığı nedeniyle söz konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Madde 6 Adil Yargılanma Hakkı başlıklı;
2.Maddesinde; “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.” Anayasa’nın 38. maddesinin dördüncü fıkrası şöyledir: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” Hükümler amirdir ki buna hukukun temel ilkelerinden olan Anayasa’mızca ve Uluslararası Sözleşmelerce kabul edilerek koruma altına alınan MASUMİYET KARİNESİ denmektedir.

Bu durumda Masumiyet karinesi, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına alır. Bunun sonucu olarak kişinin masumiyeti “asıl” olduğundan suçluluğu ispat külfeti iddia makamına ait olup kimseye suçsuzluğunu ispat mükellefiyeti yüklenemez. Ayrıca hiç kimse, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoriteleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez ve suçlu muamelesine tabi tutulamaz. Bu çerçevede masumiyet karinesi kural olarak, hakkında bir suç isnadı bulunan ve henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş kişileri kapsayan bir ilkedir.

Açıkladığımız bu gerekçeler doğrultusunda, Pomem’den ilişiğinizin kesilmesi yolundaki işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan, İdare Mahkemesi tarafından “Yürütmeyi Durdurma” kararı verilmesi gerekmektedir.

Not: Güvenlik araştırması, mülakat, sağlık şartları ve adli soruşturma gerekçeleri ile ilişiği kesilen adayların bizlerle irtibata geçmeleri durumunda ilgili İptal davaları açılacaktır.

Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.