Kolluğun Sorumluluk Alanının Belirlenmesine İlişkin Önemli Gelişme

Kolluğun Sorumluluk Alanının Belirlenmesine İlişkin Önemli Gelişme

Resmi Gazete

Sayı : 30929

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1721

Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "mülki amirin" ibaresi "İçişleri Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 


GSM: 0 546 657 155 0
www.memurlarhukuk.net
bilgi@memurlarhukuk.net