DAVALARINIZI NASIL HAZIRLIYORUZ

Değerli takipçilerimiz öncelikle sayfamıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.
Disiplin cezası alan arkadaşlar için bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, avukatlarımız dava dosyalarınızı önemle ve titizlikle hazırlamaktadır.

Bizlere ulaşan arkadaşların her birisinin dosyasında yargılanma konuları ve aldıkları cezalar hususunda farklılık bulunmaktadır. Her dosyaya göre, cezaların iptal edilmesi için ayrı ayrı çalışma yapmaktayız.
 
Dosyalar üzerinde ayrı ayrı çalışma yapılmasındaki kasıt ise; dava konusu disiplin cezasının, İdare Mahkemeleri kanalıyla iptal edilmesi için; verilen cezaların sakatlığını tespit etmemizdir.
Bu sakatlıklardan örnek verecek olursak, soruşturma açılması ve cezanın verilmesi gereken süre konusundaki zaman aşımı, işlenildiği iddia edilen suça, karşılığı olan cezanın verilip verilmemesi (orantılılık ilkesi), yine işlenildiği iddia edilen suç için kanunda gösterilen, o suçun sarih bir şekilde suç sayılıp sayılmadığı, suçun subuta erdiğine dair, her türlü şüpheden uzak, kesin inandırıcı delillerin bulunup bulunmadığı, adil yargılanma hakkının ihlal edilip edilmediği, masumiyet karinesi, takdir yetkisisin amacını aşar şekilde kullanılıp kullanılmaması, objektif(tarafsız) bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği, soruşturma dosyasında bulunan delillerin kullanılıp kullanılmadığı gibi daha sayamadığımız pek çok unsurun oluşup oluşmadığı durumlarıdır. 
Tespit edeceğimiz bu hususlar, cezaların iptal edilmesini sağlayacaktır. Ekip olarak tüm kanun, tüzük, yönetmelik, kısacası memurları ilgilendiren tüm mevzuata hakim olmamız, açtığımız davaları kazanmamız konusunda, bizlere ulaşan siz memur arkadaşlarımızın önemli bir ayrıcalığıdır.

Cezaların iptal edilmesi için yukarıda saydığımız hususların haricinde ;
İdari Yargılama Usul Kanunu’nun iptal davasını tanımlayan 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; şöyle denmektedir: “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, …” Bu hüküm, iptal davalarında yargılanacak unsurları belirterek aslında idari işlemin unsurlarını belirtmektedir. Bu beş unsurun her biri (yetki, şekil, sebep, konu ve maksat) idari işlemde mutlaka bulunmalıdır ve aslında her bir unsur idari işleme sorulan bir sorunun cevabını oluşturur: Yetki: “Kim” sorusunun cevabını oluşturur. Gerçekte işlemi yapan kişi ile mevzuatta o işlemi yapması için öngörülen kişi uyuşmuyorsa o işlem yetki açısından hukuka aykırıdır. Şekil: “Nasıl” sorusunun cevabını oluşturur. Hukuki işlem somut olarak nasıl yapılmalıdır? Sebep: “Neden” sorusunun cevabını oluşturur. Ancak burada incelenecek olan idareyi o işlemi yapmaya iten somut olay ya da olgulardır. Konu: “Ne” sorusunun cevabını oluşturur. İdari işlemden doğan sonuç nedir? Genellikle işlemin adı, o işlemin konusunu da açıklar. (Kamulaştırma işlemi) Amaç: “Neden” ya da “Ne için?” sorusunun cevabını oluşturur. Sebep unsurundan farklı olarak buradaki neden sorusu, somut değil soyut niteliktedir. Bütün idari işlemlerde genel amaç kamu yararıdır; ancak bazı işlemlerde daha spesifik amaçlar taşıyan hukuki işlemler de olabilir. 5 unsurun 2’si dışsal (yetki ve şekil), yani idari işlemin yapılış sürecine ilişkin, 3’ü maddi (sebep, konu ve amaç); yani işlemin esasına, özüne ait unsurlardır.   Her dosya için, özenle ve titizlikle ayrı ayrı çalışma yaparak, alınan cezaların iptali için saydığımız bu unsurları da tespit ederek davaları açmaktayız.


MemurlarHukuk ailesi olarak, her türlü konuda mağdur olan memur arkadaşlarımızın, tüm konularını çözmek için buradayız. Mağdur olan arkadaşların yapacağı tek şey bizlerle irtibata geçmeleridir.